இந்த இணைய தள முயற்சியை எனக்கு சாத்தியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற என் இனிய நண்பர் ஆர்.எம். பரணீதரன் அவர்களுக்கு நன்றி!!.                                         -பிரபஞ்சன்